Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Με βάση τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4547/2018 και ειδικότερα στο άρθρο 89 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» απαιτείται η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

  • Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
  • Σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ)
  • Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ΚΔΒΜ (πιστοποίηση εκροών)

Το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει ομάδα εργασίας για τα θέματα αυτά με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων, του ΕΟΠΠΕΠ και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της ομάδας εργασίας, στην οποία εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κος Π. Λιντζέρης, εκπονήθηκε το παρόν κείμενο όπου εκτίθεται η γνώμη της ΓΣΕΒΕΕ για τα θέματα (α) του κοινωνικού διαλόγου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, (β) της επανεξέτασης του ορισμού της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, (γ) της υποβάθμισης της ποιότητας των δράσεων ΣΕΚ, (δ) των αρχών που πρέπει να διέπουν την πιστοποίηση προσόντων και (ε) των βασικών περιεχομένων ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος πιστοποίησης προγραμμάτων ΣΕΚ.

Η τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ για τα σχετικά με την ΣΕΚ άρθρα του Νόμου 4547/2018 έχει παρουσιαστεί τον Μάιο 2018 σε άλλο Κείμενο Γνώμης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συνεχιζόμενη  επαγγελματική κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2018), «Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 89 του Ν. 4547/2018», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Σεπτέμβριος, σσ. 16

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA