Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών για μικρές επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη συνεργατικών εγχειρημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του οδηγού συνεργατικών σχηματισμών είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων και τη διαχείρισή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο οδηγός συνεργατικών σχηματισμών επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν συνεργασίες, να συνάψουν συμφωνίες και να εμπλακούν δημιουργικά σε συνεργατικά εγχειρήματα, εισάγοντας πρακτικές, διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα που θα ενισχύσουν την καινοτομική τους ικανότητα. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών οδηγός προσφέρει ενημέρωση για θέματα συνεργατικών εγχειρημάτων και αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτά.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εφαρμογή δράσεων υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και μορφών συνεργασίας» της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 352717. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Σκοπός των συνεργατικών εγχειρημάτων είναι η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που επιδιώκουν συγκεκριμένες στοχεύσεις, όπως η ενίσχυση της καινοτομικής τους ικανότητας, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και η διείσδυση σε νέες αγορές.

Κύρια ευρήματα

Η ανάπτυξη μιας αλυσίδας αξίας προϋποθέτει την ύπαρξη διαφορετικών παραγωγικών αντικειμένων και γνωστικών ικανοτήτων, όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, η εξειδίκευση από τις επιχειρήσεις στην παραγωγή ενός τμήματος του προϊόντος, η τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η ύπαρξη δικτύων διανομής και μάρκετινγκ και η σύναψη εξαγωγικών και εμπορικών συμφωνιών.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στις δικτυωμένες επιχειρήσεις, όσο και στην οικονομία γενικότερα, σε επίπεδο αυξημένων επιπέδων εξειδίκευσης, ικανότητας συνεργατικού σχεδιασμού προϊόντων, ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, ενδυνάμωσης κοινωνικών και άλλων δεσμών, δημιουργίας κοινών υποδομών και βελτιωμένη ροής πληροφοριών.

Στο μοντέλο της τριπλής έλικας οι παράγοντες εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, κράτος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μεταβαίνοντας από τις δυαδικές σχέσεις επιχειρήσεων/κράτους, πανεπιστημίων/κράτους, πανεπιστημίων/επιχειρήσεων σε τριμερείς σχέσεις, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA