Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Τεχνολογική αλλαγή, ψηφιοποίηση, εργασία και δεξιότητες

Τεχνολογική αλλαγή, Αυτοματισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός / Ψηφιοποίηση, Δεξιότητες, Μικρές επιχειρήσειςΤο κείμενο επιχειρεί να συμβάλλει στη διερεύνηση των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δεξιότητες μέσω των μεταβολών που επέρχονται στα περιεχόμενα και τις μορφές της εργασίας. Οι υπό εξέταση δυνητικές αλλαγές στις δεξιότητες εστιάζονται στους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις. Αφού εισαγωγικά αποσαφηνίζεται ο κεντρικός ρόλος της εργασίας και η -συνδεόμενη με αυτήν- έννοια της δεξιότητας τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα που διέπουν την έρευνα αλλά και το δημόσιο διάλογο για τις δεξιότητες στην εποχή της ψηφιοποίησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα σχετικά με την κατάσταση των δεξιοτήτων -με αναφορές και στις ψηφιακές δεξιότητες- των ενηλίκων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες των OECD και Cedefop. Τέλος, εξετάζεται το ερώτημα με ποιες όψεις του ψηφιακού μετασχηματισμού συνδέονται οι αλλαγές στις δεξιότητες των απασχολούμενων στις μικρές επιχειρήσεις και παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συνεπειών στα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, των μορφών προώθησης και πώλησης προϊόντων και της διαχείρισης της ίδιας της επιχείρησης.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2020), «Τεχνολογική αλλαγή, ψηφιοποίηση, εργασία και δεξιότητες», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 14/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 44

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA