Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση

 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), Δεξιότητες, Προσόντα, Κοινωνικός Διάλογος, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Μαθητεία, Erasmus, ECVET, EQF, Europass

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΕΚ) είναι μια επίσημη και διαρκής επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή της την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΣΕΕΚ εξέδωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 ένα σημαντικό Κείμενο Γνώμης (Γνωμοδότηση) με τίτλο: «Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την περίοδο μετά το 2020». Το Κείμενο Γνώμης της ΣΕΕΚ επιχειρεί να θέσει ένα κοινό όραμα των κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων εργοδοτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκρίνονται στην ανάγκη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Τονίζει το διττό στόχο της ΕΕΚ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αριστείας, και υπογραμμίζει το ρόλο της ΕΕΚ στην απόκτηση εξειδικευμένων και οριζόντιων δεξιοτήτων σχετικά με την εργασία. Το όραμα για τη μελλοντική πολιτική της Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αναλύεται σε τρία επίπεδα:

  1. Δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα για απασχολησιμότητα, προσαρμοστικότητα και προσωπική ανάπτυξη
  2. Προσβάσιμη, ελκυστική, αξιόπιστη και καινοτόμα παροχή υπηρεσιών ΕΕΚ για όλους
  3. Ολοκληρωμένα, ευέλικτα και διαφοροποιημένα συστήματα ΕΕΚ με αποτελεσματική διακυβέρνηση και χρηματοδότηση που προωθούν την αριστεία, την ένταξη και την αποτελεσματικότητα

Το Κείμενο Γνώμης περιλαμβάνει Παράρτημα με αναφορές στην τρέχουσα κατάσταση της ΕΕΚ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή συνεργασία σχετικά με την ΕΕΚ και στα κύρια προγράμματα της ΕΕ που υποστηρίζουν την ΕΕΚ.

Τέλος, μέσω του Ενημερωτικού Σημειώματος, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλεί στη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας αποτελούμενη από τα τρία μέρη: κυβέρνηση, εργαζόμενοι, εργοδότες με σκοπό τη συμβολή -εκ μέρους της χώρας μας- στις επεξεργασίες της ΣΕΕΚ και γενικότερα στη διατύπωση θέσεων και προτάσεων για μια ανοιχτή, αντιπροσωπευτική και κριτική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2019), «Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 16

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA