Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

2018 SBA Ενημερωτικό Δελτίο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα το 2018, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα όσον αφορά στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜμΕ στην ελληνική οικονομία, τόσο ως προς τη συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, υπερβαίνοντας και στους δύο τομείς τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.

Ιδιαίτερη μάλιστα είναι η συμβολή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της απασχόλησης, αφού αποτελούν τους βασικούς δημιουργούς θέσεων εργασίας, παρέχοντας 6 στις 10 θέσεις!

Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που σε επίπεδο ΜμΕ παρουσιάζουν τη σημαντικότερη ανάπτυξη είναι αυτοί των υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και της μεταποίησης, με τον κλάδο των προϊόντων διατροφής να αποτελεί τον σημαντικότερο υποτομέα.

Σε γενικές γραμμές ο αριθμός των ΜμΕ στη χώρα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ συγχρόνως ο αριθμός των πτωχεύσεων μειώνεται, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα να παρουσιάζουν κατά την τελευταία πενταετία ραγδαία ανάπτυξη, αν και το ποσοστό των ελληνικών νεοφυών επιχειρή­σεων που εξελίσσονται σε ταχέως αναπτυσσόμενες είναι χαμηλότερο συγκριτικά με τον μέσον όρο της ΕΕ.

Ωστόσο, παρόλο που το ποσοστό ιδιοκτησίας επιχεί­ρησης στην Ελλάδα κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσον όρο της ΕΕ και υπήρξαν μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση απόδοσης της Ελλάδας στους δείκτες της SBA που επέφεραν θετικά αποτελέσματα, η χώρα συνεχίζει να παρουσιάζει χαμηλή απόδοση στο σύνολο των δεικτών της SBA (Επιχειρηματικότητα, Δεύτερη ευκαιρία, Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης, Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις, Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, Ενιαία Αγορά, Δεξιότητες και καινοτομία, Περιβάλλον, Διεθνοποίηση), με εξαίρεση τον τομέ­α των «κρατικών ενισχύσεων και των δημοσίων συμ­βάσεων», όπου εκεί η απόδοσή της κυμαίνεται πάνω από τον μέσον όρο της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η «πρό­σβαση στη χρηματοδότηση» αποτελεί τον πιο προβληματικό τομέα στην Ελλάδα, ενώ σε 4 ακόμα δείκτες, αυτούς της «δεύτερης ευκαιρίας», της «πρόσβασης στη χρηματοδότηση», του «περιβάλλοντος» και της «διε­θνοποίησης» η απόδοση της Ελλάδας συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αδύναμων στην ΕΕ, ενώ σε δύο δείκτες, αυτούς της «δεύτερης ευ­καιρίας» και των «δεξιοτήτων και της καινοτομίας»,  η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει επιδείνωση σε σχέση με το 2017.

Βιβλιογραφική αναφορά:  European Commission (2018), «2018 SBA Fact Sheet», μτφ. Ιωάννα Προφύρη, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Φεβρουάριος 2019, σσ. 20

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA