Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις

Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις, εξωστρέφεια, χρηματοδότηση, συνεργατικοί σχηματισμοί, clusters, innovation, SMEs

Σκοπός του παρόντος βιβλίου "Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις" είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες για την καινοτομία και τις συνεργασίες επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το βιβλίο παρουσιάζει θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις σε θέματα καινοτομίας και συνεργασιών (clusters), όπως αυτές προέκυψαν στο πλαίσιο μελετών που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στο κείμενο γίνεται επίσης μια ευρεία επισκόπηση δράσεων ενίσχυσης των δικτυώσεων στο πλαίσιο κοινοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, και καταγράφονται συγκεκριμένα σχήματα συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο προσφέρει ενημέρωση για συγκεκριμένες περιπτώσεις καλών πρακτικών πολιτικών clusters από τη διεθνή εμπειρία.

Παράλληλα, στόχος του βιβλίου είναι να αναδείξει τη σημασία χάραξης κατάλληλων και ολιστικών πολιτικών για την καινοτομία μέσω της διαγνωστικής ανάλυσης, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη διάκριση των συστημικών προβλημάτων (ή αποτυχιών) στα συστήματα καινοτομίας και την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων μηχανισμών υποστήριξης.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 352717. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Η ανάπτυξη καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο συνεργατικών δικτύων και συνεργατικών εγχειρημάτων.

Σημαντικά σημεία της έρευνας

Οι κύριες δραστηριότητες των Συστημάτων Καινοτομίας περιλαμβάνουν: α) Παροχή εισροών γνώσης στη διαδικασία καινοτομίας (π.χ. παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης), β) Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ζήτηση όπως δημιουργία νέων αγορών, γ) Βασικές συνιστώσες όπως δημιουργία και μεταβολή θεσμών και δ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες για καινοτόμες επιχειρήσεις.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί είναι ομάδες επιχειρήσεων ή/και φορέων, τα μέλη των οποίων έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους που πιθανότατα θα οδηγήσουν στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή/και στη δημιουργία αμοιβαίου οικονομικού οφέλους με αναγνωρίσιμο και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Οι πολιτικές για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση σχημάτων επιχειρηματικής συνεργασίας που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο σηματοδοτούν τον σταδιακό αναπροσανατολισμό της στήριξης από τις μεμονωμένες επιχειρήσεις σε ομάδες/συσπειρώσεις επιχειρήσεων, είτε σε κλαδικό είτε σε γεωγραφικό επίπεδο, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA