Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Agenda 2030: Στο δρόμο προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης & η πορεία της Ελλάδας

Η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία οριοθετείται από την ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πυλώνων, αποτελεί έννοια ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και γενικότερα του πλανήτη. Το 2015 υιοθετήθηκε από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ η Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη - Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με 17 στόχους και 169 ειδικότερους στόχους και επιδιώκει την προαγωγή της ευημερίας του ανθρώπου και του πλανήτη μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Αειφόρος ανάπτυξη, Κοινωνική πολιτική, Εκπαίδευση, Εργασία, Απασχόληση, Οικονομική ανάπτυξη

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, επιχειρείται η περιγραφή του ορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ευμάρεια και η ευημερία όλων. Το δεύτερο μέρος είναι επικεντρωμένο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης α) Ποιοτική Εκπαίδευση (ΣΒΑ4) και β) Αξιο­πρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ8) για τους οποίους ενώ επισημαίνονται μειονεξίες και ανισότητες, εντούτοις χαρακτηρίζονται από τάσεις προόδου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ποιοτική Εκπαίδευση βρίσκεται μεταξύ των τριών κορυφαίων στόχων των κρατών μελών της ΕΕ-27 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ κύρια προτεραιότητα για 17 κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί η επίτευξη του στόχου Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη. Στο τρίτο μέρος επιχειρείται η καταγραφή της πορείας της Ελλάδας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις/πολιτικές σε σχέση με τους δυο προαναφερθέντες στό­χους. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση των ελληνικών ΜΜΕ με την Agenda 2030.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μακρή Ι. (2019), «Agenda 2030: Στο δρόμο προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης & η πορεία της Ελλάδας»: Εστιάζοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και στην αξιοπρεπή εργασία & οικονομική ανάπτυξη», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 28

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA