Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της τεχνολογίας blockchain

Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain είναι η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω της διαδικασίας των Αρχικών Προσφορών Νομισμάτων (Initial Coin Offerings – ICOs) και των Προσφορών Ψηφιοποιημένων Αξιογράφων (Security Token Offerings – STOs). Οι ICOs αποτελούν έναν καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο αποκεντρωμένης χρηματοδότησης που ευνοεί, κυρίως, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Το γεγονός ότι το κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις ICOs δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί εκθέτει τους συμμετέχοντες σε ορισμένους κινδύνους. Από την άλλη, οι STOs αφορούν σε ψηφιοποίηση παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αξιογράφων και ρυθμίζονται, προς το παρόν, βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει με τρόπο απλό και χωρίς πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, τις διαδικασίες διενέργειας των ICOs και STOs ως εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης για τις νεοσύστατες αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξετάσει τις δυνατότητες, τους κινδύνους και τις προοπτικές των καινοτόμων αυτών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA