Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Χρηματοοικονομική Διαχείριση ΜΜΕ: Οικονομική Παιδεία και Μικρή Επιχείρηση

Η παρούσα έρευνα μελετά την οικονομική παιδεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη σχετική έρευνα στη χώρα μας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, αποκλειστικά με διά ζώσης συνεντεύξεις ή τηλεδιασκέψεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το επίπεδο οικονομικής παιδείας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών διαμορφώθηκε στο 60,23%. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση σε όλα τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν την οικονομική παιδεία. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που προέκυψε από τη διεθνή μελέτη στο γενικό ενήλικο πληθυσμό που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2020. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για την οικονομική παιδεία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί και η επέκταση της παρούσας μελέτης σε μεγαλύτερο πληθυσμό αποτελεί βασική προτεραιότητα, ώστε να αναλυθεί μεγαλύτερο δείγμα επιχειρήσεων καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας. Τα αποτελέσματα μίας ευρύτερης μελέτης θα δώσουν σημαντικές απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες καθώς και για τις οικονομικές γνώσεις στις οποίες υστερούν περισσότερο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάληψη στοχευμένων δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της οικονομικής παιδείας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA