Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Design 4.0 - Η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού design

4η Βιομηχανική Επανάσταση, Design, Δημιουργική Βιομηχανία, Ψηφιακή τεχνολογία, Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα κάτι περισσότερο από αναγκαία επιταγή για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Η μετάβαση του μικρού επιχειρείν στην ψηφιακή πραγματικότητα προϋποθέτει ένα πλέγμα παραγόντων, που περιλαμβάνει και την ύπαρξη ενός «έξυπνου» Κράτους με αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό μάλιστα αποτελεί θεμελιώδη βάση στην ψηφιακή μετεξέλιξη του συνόλου της κοινωνίας και οικονομίας. Ο χώρος του σχεδίου (design) και οι κλάδοι που εντάσσονται σε αυτόν αποτελούν τμήμα της δημιουργικής οικονομίας και είναι πεδία που διαθέτουν ψηφιακή αντίληψη, λειτουργώντας ήδη σε ένα ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Στην Ελλάδα, παρά τις δομικές δυσκολίες που υπάρχουν, τόσο σε επίπεδο μονάδας όσο και εξωτερικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις του σχεδίου εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δίνουν προοπτικές για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μαραγκός Φ. (2020), «Design 4.0. Η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού design», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 16/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 52

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA