Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διερεύνηση αναδυόμενων τάσεων, πρακτικών και πολιτικών στο πεδίο της πράσινης οικονομίας

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά:

  • Επισκόπηση αναδυόμενων τάσεων και πρακτικών στο πεδίο της πράσινης οικονομίας (Ενότητα 1).
  • Καλές πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Ενότητα 2).
  • Διερεύνηση πολιτικών ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Ενότητα 3), όπου περιλαμβάνονται πιστοποιητικά περιβαλλοντική διαχείρισης, φοροαπαλλαγές, πράσινοι φόροι, κρατικές επιχορηγήσεις, έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικού, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, κ.α.
  • Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις στην βάση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας αλλά και της βιβλιογραφίας (Ενότητα 4).

Ειδικότερα παρατηρούνται συγκεκριμένες ανάγκες για τις ελληνικές ΜμΕ σχετικά με την υιοθέτηση και ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματικότητας και την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία που μπορούν να αποτυπωθούν σε τέσσερις κατηγορίες: Γνώση, Διασύνδεση, Κεφάλαιο και Θεσμικό πλαίσιο. Στην βάση των συγκεκριμένων αναγκών οι προτάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν: Την ανάπτυξη υποδομών στήριξης, την ανάπτυξη θεσμικού και νομικού πλαισίου και την παροχή οικονομικής στήριξης. 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1: "Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων" της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" με κωδικό ΟΠΣ 5003864, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA