Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Δομές στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βασικό συμπέρασμα της βιβλιογραφίας είναι ότι τα προγράμματα και οι δομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη και μεγέθυνσή τους. Το πρόβλημα, όμως, που παρουσιάζεται στην πράξη είναι ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρουν οι διάφοροι φορείς συχνά αποκλίνουν από τις πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υποστηρικτικές δραστηριότητες να μη συνάδουν με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσφέρει μία επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου που άπτεται των δομών στήριξης ΜΜΕ και, μέσα από την αναγνώριση διεθνών καλών πρακτικών, να αξιολογήσει τις υφιστάμενες προσπάθειες στην Ελλάδα και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη και λειτουργία δομών που θα βοηθήσουν τις ελληνικές ΜΜΕ να ξεπεράσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν λόγω του μικρού τους μεγέθους, να γίνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές και να διεκδικήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA