Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Η χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ΜΜΕ

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να παρουσιάσει τη χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ΜΜΕ και να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς στη νέα ψηφιακή εποχή έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη χρήση όλο και περισσότερων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ. Η μελέτη παρουσιάζει, αρχικά, τα εργαλεία που προσφέρει το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις. Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η υιοθέτηση των εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ από τις μικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζονται δευτερογενή δεδομένα από την αγορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι οι μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό τα εργαλεία αυτά, ενώ αυξανόμενη είναι και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη. Παράλληλα, για τους σκοπούς της μελέτης διεξήχθη ποιοτική έρευνα σε μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσω συνεντεύξεων σε βάθος. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες τα οφέλη που παρουσιάζονται από την υιοθέτηση των αρχών του ψηφιακού μάρκετινγκ, προσπαθούν με αργά, αλλά σταθερά βήματα να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Η μελέτη ολοκληρώνεται προσφέροντας στις μικρές επιχειρήσεις έναν οδηγό αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA