Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)

Κλιματική αλλαγή, ενεργειακή αποδοτικότητα, περιβάλλον, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Δεδομένου ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων, συνακόλουθα παρουσιάζουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, με το σωρευτικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα να μην έχει εκτιμηθεί επαρκώς.

Στη βάση αυτή, αντικείμενο του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος αποτελεί, αρχικά, η καταγραφή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής διάστασης της μικρομεσαίας επιχείρησης, επισημαίνοντας υφιστάμενα μέτρα πολιτικής - σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο - που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθεί μία σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την περίοδο 2021–2030.

Βιβλιογραφική αναφορά: Βαρδουλάκης Ε. (2020), «Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 18/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 36

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA