Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Παρατηρήσεις και Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία

Η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια ταραχώδη δεκαετία δημοσιονομικών και οικονομικών πιέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν τροφοδοτήσει πολύ-επίπεδες κοινωνικο-οικονομικές ρηγματώσεις που συνεχώς οξύνονται, υπό τη σκιά της οικονομικής επιβράδυνσης να διαγράφεται εκ νέου στον άμεσο ορατό ορίζοντα.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ευρύτερη συζήτηση για το διαχρονικό «αναπτυξιακό ζήτημα» της χώρας απαιτείται να κινηθεί σε δυο επίπεδα: αφενός να καλύψει πτυχές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αφετέρου να εστιάσει σε κρίσιμα και θεμελιώδη θέματα που αφορούν στο ίδιο το αναπτυξιακό περιεχόμενο.

Ιδιαίτερα υπό το φως των ραγδαίων διεθνών παραγωγικών, τεχνολογικών και οικονομικών μετασχηματισμών, καίρια θέματα που συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός, στήριξη πράσινης παραγωγικής μετάβασης σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, τεχνολογικός και παραγωγικός εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων, διακλαδικές παραγωγικές διασυνδέσεις και περιφερειακές αλυσίδες αξίας), επιτάσσεται να απασχολήσουν το συνολικό σχεδιασμό πολιτικών κατά την επόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο διατυπώνει προτάσεις και επισημάνσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί των επιμέρους ενοτήτων του «Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» με ιδιαίτερη έμφαση στον πολύ σημαντικό ρόλο των μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA