Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Κίνητρα επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες επιστημονικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα, επιχειρείται αρχικά μία σύντομη ιστορική αναδρομή των προσπαθειών επεξήγησης του όρου σε συνάρτηση πάντοτε με την έννοια του επιχειρηματία και στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας της επιχειρηματικότητας. Σκοπός είναι να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα της επιχειρηματικής δράσης μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων της έννοιας της επιχειρηματικότητας, ενώ παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι συνθήκες εμφάνισης και το περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν στις σύγχρονες αναπτυγμένες οικονομίες και την Ελλάδα οι ακόλουθοι τρεις τύποι επιχειρηματικότητας: η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, η επιχειρηματικότητα ανάγκης και η επιχειρηματικότητα διαδοχής. Ειδικά για την ελληνική περίπτωση, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τους συγκεκριμένους τύπους επιχειρηματικότητας. Οι δύο πρώτοι τύποι επιχειρηματικότητας εξετάζονται περαιτέρω σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο. Το κείμενο καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περίπτωση.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA