Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις

Η προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό τμήμα της καινοτομικής διαδικασίας κάθε επιχείρησης. Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) είναι γενικός και καλύπτει όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικούς προσδιορισμούς κ.λπ.

Με τη συνεχώς αυξανόμενη κινητικότητα των ανθρώπων και της πληροφορίας, η γνώση και η εξειδίκευση μεταφέρονται ταχύτατα σε όλα τα μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που αποκτά μια επιχείρηση ενδέχεται να περιοριστεί πολύ γρήγορα από τους ανταγωνιστές της. Καθώς επίσης το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, υφίσταται συνεχώς αλλαγές, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικαιροποιούν τις πληροφορίες τους και να συμβουλεύονται τους ειδικούς.

Σκοπός του οδηγού διανοητικής ιδιοκτησίας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε θέματα που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία και τη στρατηγική διαχείρισή της, παρουσιάζοντας εργαλεία και μεθόδους προστασίας και αξιοποίησης της. Υπό αυτό το πρίσμα, ο οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν το διανοητικό τους κεφάλαιο εισάγοντας και αξιοποιώντας σχετικές διαδικασίες και εργαλεία.

Ο οδηγός περιγράφει κατάλληλες πρακτικές και μηχανισμούς που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, συνήθως, ούτε την τεχνογνωσία διαθέτουν ούτε το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Παρέχει επίσης πληροφορίες για τους φορείς και τους οργανισμούς στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και να καθοδηγηθούν σωστά αναφορικά με τις απαιτούμενες για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών οδηγός προσφέρει ενημέρωση για θέματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστώντας ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό εργαλείο.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 352717. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Η κατοχύρωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, ενώ προλαμβάνουν τους κινδύνους από την ελλειπή προστασία και μη-αξιοποίηση της.

Κύρια ευρήματα

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι άυλα αγαθά που διαθέτει κάθε επιχείρηση και τα οποία της προσθέτουν εμπορική αξία όπως για παράδειγμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα, τις συμφωνίες αποκλειστικής χρήσης. Η Διανοητική Ιδιοκτησία διακρίνεται σε δύο ευρείες κατηγορίες: α) Βιομηχανική ιδιοκτησία και  β) Πνευματική ιδιοκτησία.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: α) Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας β) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γ) Καταχωρημένα σχέδια ή υποδείγματα δ) Εμπορικά σήματα.

Το διανοητικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της. Αν παραμείνει αναξιοποίητο, η επιχείρηση κινδυνεύει να απωλέσει σημαντικά κέρδη, να μην αναπτυχθεί και να μην επιτύχει τους αρχικούς στόχους του επιχειρηματικού της μοντέλου.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA