Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οδηγός για την εφαρμογή της μαθητείας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, και υπό την επίδραση ευρωπαϊκών θεσμών, έχει ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τον θεσμό της Μαθητείας, όπως και για τον ρόλο των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τόσο στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) όσο και στη Μαθητεία συγκεκριμένα. Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για ενίσχυση του ρόλου των εν λόγω επιχειρήσεων στα προγράμματα Μαθητείας, ο Θεματικός Οδηγός για την εφαρμογή της Μαθητείας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελεί μια προσπάθεια να παρουσιαστούν, με τρόπο απλό και κατανοητό, πληροφορίες για τη Μαθητεία στη χώρα μας, οι οποίες θα φανούν χρήσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία

Βιβλιογραφική αναφορά:: Λαλιώτη Β. (2021), Οδηγός για την εφαρμογή της μαθητείας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA