Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Αισθητικός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Αισθητικού» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται, απευθείας εξ ορισμού, ο όρος «επαγγελματίας αισθητικός» για την/τον πτυχιούχο αισθητικό, ως επιστημονική διαφοροποίηση από τον «ειδικό εφαρμογών αισθητικής/βοηθό». Η/Ο επαγγελματίας αισθητικός είναι επιστήμονας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ασχολείται επαγγελματικά με την ομορφιά και την αποκατάσταση της όψης του ανθρώπινου δέρματος. Με την συνειδητοποίηση της κρισιμότητας των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός και προβλήματα αντιποίησης του επαγγέλματος, κρίνεται απαραίτητη η συσπείρωση του κλάδου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου και η επίτευξη ισχυρής δικτύωσης με δημιουργία δυνατών συνεργασιών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τα επόμενα βήματα ενδυνάμωσης των επαγγελματιών αισθητικών. Η στροφή, τέλος, του κλάδου προς νέες δυνατότητες ανάπτυξης (όπως στο πλαίσιο του ιαματικού τουρισμού) αναμένεται να δώσει επιχειρηματική διέξοδο στις/στους επαγγελματίες του κλάδου και κοινό όραμα.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA