Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Ελαιουργός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Ελαιουργού» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Οι γενικές λειτουργίες του επαγγέλματος αφορούν στην παραλαβή και επεξεργασία του ελαιόκαρπου, την αποθήκευση του παραγόμενου ελαιόλαδου και τη διαχείριση και διάθεση των ελαιουργικών αποβλήτων. Οι ελαιουργοί βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο αναφορικά με την αλυσίδα αξίας του ελαιόλαδου, με συνέπεια να υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση τόσο με τους ελαιοπαραγωγούς, όσο και με τους εμπόρους και τυποποιητές ελαιόλαδου. Το υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση του ελαιόλαδου σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύουν τις προοπτικές ανάπτυξης του επαγγέλματος, με την προϋπόθεση του ανασχεδιασμού του τρόπου οργάνωσης και παραγωγής. Στην αντίπερα όχθη, εξωγενείς απειλές, όπως η ευμετάβλητη τιμή του ελαιόλαδου και η κλιματική αλλαγή, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου και απαιτείται συλλογική προσπάθεια και οργάνωση για την αντιμετώπισή τους.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA