Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Μηχανικού/ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Ο όρος «Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων» συμπεριλαμβάνει τα κυριότερα επαγγέλματα  που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών των διαφόρων μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών, αυτοματισμών και συστημάτων των αυτοκινήτων/οχημάτων. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι υπηρεσίες του αφορούν πάγιες ανάγκες των οχημάτων για περιοδική συντήρηση και επισκευή των βλαβών. Παράλληλα, καθώς τα οχήματα είναι φορείς των τεχνολογικών εξελίξεων, η εξέλιξη του κλάδου δημιουργεί ευκαιρίες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Καθώς η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική επικράτεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί με αργούς και σταθερούς ρυθμούς, οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει παράλληλα να εμπλουτίσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA