Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Ψυκτικός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Ψυκτικού» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Ο «Ψυκτικός» ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των μεταφορών. Το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, υψηλή θεσμική ολοκλήρωση και από ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον, το οποίο σχετίζεται με αλλαγές στη νομοθεσία και στο πλαίσιο αδειοδότησης του επαγγέλματος. Δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, το καθιστά ως επάγγελμα άμεσα ανταγωνιστικό με υψηλές προοπτικές σε θέματα τεχνολογίας. Παράλληλα, θεσμικές αλλαγές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της σχετικής αγοράς, επιβάλλοντας συχνές αλλαγές στα φθοριούχα αέρια που χρησιμοποιούν οι ψυκτικοί και ορίζοντας προδιαγραφές στη χρήση σύγχρονου πιστοποιημένου εξοπλισμού.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA