Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Υδραυλικός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Υδραυλικού» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Το επάγγελμα του υδραυλικού είναι σύνθετο και με ευρύ αντικείμενο εργασιών, σχετικό με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κατασκευαστικό κλάδο. Περιλαμβάνει πληθώρα δεξιοτήτων, με μεγάλη σημαντικότητα και έμφαση στις γνώσεις θετικών επιστημών, μηχανικής/επιστήμης υλικών, τεχνικών εφαρμογών και χρήσης ανάλογων εργαλείων. Παρά το ανανεωμένο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο και τις πολλές εναλλακτικές διαδρομές για είσοδο στο επάγγελμα, παρατηρείται μείωση των νέων επαγγελματιών. Στη βάση αυτή, η στρατηγική ενίσχυσης του επαγγέλματος οφείλει να περιλαμβάνει την ενδυνάμωση των φορέων εκπροσώπησης του επαγγέλματος, τη διεύρυνση συνεργιών/συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών, τον σχεδιασμό και οργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης, όπως και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (π.χ. πλατφόρμες διασύνδεσης πελατών-επαγγελματιών).

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA