Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Οι πολιτικές δεξιοτήτων στην Ελλάδα: η οπτική των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ

Σκοπός του παρόντος κειμένου πολιτικής είναι η διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τη διάγνωση δεξιοτήτων, τις πολιτικές δεξιοτήτων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο κείμενο αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες. Αρχικά, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου με κύρια έμφαση στη διοργάνωση ενός εργαστηρίου κοινωνικού διαλόγου με συμμετοχή των εθνικών κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν το χώρο των επιχειρήσεων. Ακολούθως, περιγράφεται η κατάσταση αναφορικά με τη διαμόρφωση πολιτικών δεξιοτήτων στην Ελλάδα, όπως προέκυψε μέσα από τη μελέτη των παρεμβάσεων των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, αλλά και διεθνών οργανισμών. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας αποτέλεσε η ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων και προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με το υπό εξέταση πεδίο. Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής σχετικά με τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την υιοθέτηση δημόσιων πολιτικών για τις δεξιότητες. Οι συγκεκριμένες προτάσεις επιμερίζονται σε δύο κύριους άξονες. Στον πρώτο άξονα, προτείνεται η σύσταση ενός Δικτύου Εμπλεκόμενων Δρώντων για τις Πολιτικές Δεξιοτήτων − στόχος του συγκεκριμένου Δικτύου είναι η διατύπωση μιας ξεκάθαρης μεθοδολογίας, στη βάση συγκεκριμένων ρόλων, αναγκών και προδιαγραφών, για την υιοθέτηση πολιτικών δεξιοτήτων στη χώρα μας. Τέλος, στον δεύτερο άξονα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με το σύστημα διακυβέρνησης για τις δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υφιστάμενη κατάσταση όσο και την πραγματικότητα σχετικά με το σύστημα εκπροσώπησης συμφερόντων στην Ελλάδα.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891)  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA