Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή: κινητήριοι παράγοντες, επιδράσεις, προκλήσεις και προϋποθέσεις υιοθέτησης νέων τεχνολογικών συστημάτων

Ψηφιακή τεχνολογία, Τεχνολογική αλλαγή, 4η Βιομηχανική επανάσταση, Οικονομία, Μικρές επιχειρήσεις

Οι τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές διέπουν το σύνολο των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα τεχνολογική και «ψηφιακή εποχή» αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το πεδίο της αγροτικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας στα επόμενα έτη. Είναι γεγονός ότι η εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής έχει συντελέσει διαχρονικά στη δυνατότητα βελτίωσης παραμέτρων της καλλιεργητικής διαδικασίας. Αντιστοίχως, η λεγόμενη «γεωργία ακριβείας» (precision agriculture) συνιστά ουσιαστικά τον συνδυασμό ενός πλήθους τεχνολογικών ακολουθιών που συντήκονται ως προς την εφαρμογή τους σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.

Ειδικότερα, η «γεωργία ακριβείας» περιλαμβάνει μια ακολουθία τεχνολογικών και ψηφιακών εφαρμογών που εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγικών δραστηριοτήτων και παραμέτρων της αγροτικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαφοροποιημένη χρήση εισροών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων πόρων και παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση αγροτικών προϊόντων. Η σταδιακή υιοθέτηση και εφαρμογή των αναδυόμενων τεχνολογικών και ψηφιακών συστημάτων σε παραγωγικές χρήσεις τείνει να μεταβάλλει τα παραγωγικά αγρο-διατροφικά συστήματα σε συνάρτηση και συνεξέλιξη με ένα σύνολο παράλληλων μετασχηματισμών που επιτελούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής αλλά και των ευρύτερων αλυσίδων αξίας.

Εντούτοις, η παρούσα πρωτογενής διερεύνηση αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, πτυχές που σχετίζονται, τόσο με τον πολυσύνθετο και διαφοροποιημένο χαρακτήρα της παραγωγικής προσαρμογής καθώς και τη συνεπακόλουθη σημασία των μακροσκοπικών και επιχειρησιακών προϋποτιθέμενων συνθηκών υιοθέτησης όσο και με τον διαφοροποιημένο βαθμό τεχνολογικής ενσωμάτωσης και προσαρμογής, σε επίπεδο επιμέρους υπο-κλάδων και προϊόντων. Το παρόν κείμενο επιχειρεί να διερευνήσει συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν στο ακριβές περιεχόμενο και τα διακριτικά χαρακτηριστικά της αναδυόμενης τεχνολογικής ακολουθίας, σε σχέση με την υφιστάμενη τεχνολογική και παραγωγική στάθμη καθώς και τους τρόπους εφαρμογής των νέων τεχνολογικών συντελεστών στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, κεντρικό πεδίο διερεύνησης συνιστά η ανάδειξη των βασικών κινητήριων παραγόντων, των αναμενόμενων δυνητικών επιδράσεων σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και αγροδιατροφικής αλυσίδας καθώς και των ανασχετικών παραγόντων ενσωμάτωσης, των προκλήσεων και των προϋποθέσεων υιοθέτησης, ιδιαίτερα σε αγροτικές οικονομίες με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αγγελάκης Α. (2020), «Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή: κινητήριοι παράγοντες, επιδράσεις, προκλήσεις και προϋποθέσεις υιοθέτησης νέων τεχνολογικών συστημάτων», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 17/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 68

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA