Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις: η περίπτωση του “Grow Greek Tourism Online” της Google

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Καινοτομία, Eπιχειρηματικότητα, Μικρές επιχειρήσεις, ΔεξιότητεςΤο παρόν ερευνητικό κείμενο αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2014 από τη Google, με τίτλο “Grow Greek Tourism Online”, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα της χώρας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του κειμένου βασίστηκε σε επεξεργασία των συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων που προέκυψαν από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων, ενώ συμπληρώθηκε από πρωτογενή έρευνα και ημι-δομημένες δια ζώσης συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με συντονιστές και στελέχη του προγράμματος.

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού κειμένου είναι να συγκεντρώσει τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και να αποτυπώσει σχετικές διαπιστώσεις πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Συνεπώς, η παρούσα διερεύνηση αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην άντληση πορισμάτων που θα υποβοηθήσουν τον σχεδιασμό σύγχρονων και ολοκληρωμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι το παρόν κείμενο συντάσσεται υπό το πρίσμα της ανάδειξης του «ψηφιακού μετασχηματισμού» ως θεμελιώδους πεδίου συστηματικής διερεύνησης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι η θεματική «Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις» αποτέλεσε ειδικό θέμα διερεύνησης στην ετήσια «Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020». Επιπροσθέτως, η διαμόρφωση του κειμένου συνδέεται με τη συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην πρωτοβουλία «Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση».

Το ερευνητικό κείμενο στοχεύει να αποτελέσει έναυσμα περαιτέρω δράσεων ανάδειξης καλών πρακτικών και κινητοποίησης πρωτοβουλιών ψηφιακής αναβάθμισης των μικρών επιχειρήσεων, μέσα και από τη συνεργασία με σχετικές εταιρείες ή φορείς που αναλαμβάνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μαραγκός, Φ. & Αγγελάκης, Α. (2020), «Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις: η περίπτωση του “Grow Greek Tourism Online” της Google», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 18/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 32

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA