Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Η προαναγγελθείσα επανάσταση: τεχνολογική αλλαγή & προεκτάσεις υπό το πρίσμα της 4ης Βιομηχανικής Εποχής

 

4η Βιομηχανική επανάσταση, Διεθνές οικονομικό περιβάλλον, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνολογική ανάπτυξη, Καινοτομία, Δεξιότητες

Η σχέση τεχνολογικής αλλαγής, παραγωγικής δραστηριότητας και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί διαχρονικά βασικό αντικείμενο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης. Για αρκετούς κλασικούς και σύγχρονους θεωρητικούς άλλωστε, η τεχνολογική πρόοδος βρισκόταν πάντα στο κέντρο της δυναμικής του οικονομικού συστήματος. Σε συγκεκριμένες ωστόσο ιστορικές περιόδους φαίνεται να συμπυκνώνονται και να συμπτύσσονται σημαντικές τεχνολογικές, παραγωγικές και οικονομικές εξελίξεις που τείνουν να μεταβάλλουν το σύνολο των λεγόμενων «τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» μέσω τεχνικών και ευρύτερων οργανωτικών και συστημικών αλλαγών που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

4η Βιομηχανική επανάσταση, Διεθνές οικονομικό περιβάλλον, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνολογική ανάπτυξη, Καινοτομία, Δεξιότητες

Η συνολική διερεύνηση αφορά σε δυο συμπληρωματικά ερευνητικά κείμενα. To πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρεί να διερευνήσει μέσα από ένα κριτικό πρίσμα, πτυχές του τρέχοντος τεχνολογικού κύματος με κύρια έμφαση στους ψηφιακούς τεχνολογικούς συντελεστές και τις νέες μορφές ψηφιοποίησης, επί τη βάσει συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν στη διερεύνηση όψεων και προεκτάσεων της προϊούσας τεχνολογικής αλλαγής. Η απόπειρα διερεύνησης τους προϋποθέτει μια συνολική κατανόηση των υφιστάμενων και επικείμενων αλλαγών και αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναλυτικού πλαισίου κατανόησης των υποκείμενων διεργασιών και σχέσεων ανάμεσα σε παραγωγική διαδικασία, τεχνολογία και επιδράσεις στη δομή απασχόλησης και τις δεξιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού.  Υπό αυτό το πρίσμα, στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται: i) μια κριτική αποκωδικοποίηση σημαντικών και πολύ-επίπεδων αλλαγών που συντελούνται ή κυοφορούνται, υπό το φως της ευρύτερης οικονομικής θεωρίας, ii) μια αναλυτική περιγραφή των παραγόντων επιτάχυνσης του τεχνολογικού και παραγωγικού μετασχηματισμού σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην κατανόηση των βασικών τεχνολογικών ακολουθιών και των δομικών τους στοιχείων υπό το πρίσμα της σχέσης τεχνολογικής αλλαγής και παραγωγικών αλλά και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων. Εν συνεχεία, τo δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει: i) μια επισκόπηση των διαφορετικών μορφών μετασχηματισμού, σε επίπεδο διαφορετικών παραγωγικών κλάδων και τομέων (ως πεδίων εφαρμογής) ως προς τη διάσταση διεύρυνσης των ορίων αξιοποίησης της γνώσης και τέλος, ii) μια κριτική ανάδειξη και επισκόπηση των βασικών πτυχών της συζήτησης ως προς τις επικείμενες τάσεις και επιπτώσεις σε επίπεδο δομής απασχόλησης, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων καθώς και της σχέσης τεχνολογικής αλλαγής, παραγωγικότητας και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αγγελάκης, Α. (2019). Η προαναγγελθείσα επανάσταση: τεχνολογική αλλαγή και προεκτάσεις υπό το πρίσμα της «4ης Βιομηχανικής Εποχής», Μέρος Ι - Θεωρητική επισκόπηση, Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νο.6/2019, σσ. 64 / Αγγελάκης, Α. (2019). Η προαναγγελθείσα επανάσταση: τεχνολογική αλλαγή και προεκτάσεις υπό το πρίσμα της «4ης Βιομηχανικής Εποχής», Μέρος ΙΙ – Πεδία εφαρμογής, Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νο.7/2019, σσ. 72

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA