Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Τουρισμός και επιχειρηματικότητα: Μια εθνογραφική προσέγγιση

Οι νέες συνθήκες (οικονομικές και κοινωνικές) που αναδύθηκαν με την έλευση του τουρισμού, στην κοινότητα του Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης, σηματοδότησαν μια σειρά σημαντικών αλλαγών που εντοπίζονται στο μετασχηματισμό του παραγωγικού της ιστού. Εκτός από τον τουρισμό ο οποίος, αναμφισβήτητα, αποτέλεσε τον επιταχυντικό παράγοντα στη διαδικασία του μετασχηματισμού του Λιμένα (αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής), η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συνέβαλε στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική μεγέθυνση της κοινότητας και, συνακόλουθα, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ενός κατά βάση αγροτικού πληθυσμού ο οποίος, μέσω της επιχειρηματικότητας, «είδε» μια διέξοδο στις αγροτικού χαρακτήρα δραστηριότητες του και μια «ευκαιρία» για κοινωνική αναγνώριση.

Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Μικρές επιχειρήσεις, Τουρισμός

Στην πορεία της τουριστικής ανάπτυξης του Λιμένα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Η άμεση επαφή και συναλλαγή επιχειρηματιών - επισκεπτών, η ευρηματικότητα, τα σχόλια και οι αντιδράσεις των πρώτων σε ενδεχόμενα παράπονα των δεύτερων αναδεικνύουν μια σειρά από πρακτικές (επιχειρηματικές και μη) που στοχεύουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών. Σ’ ένα επόμενο στάδιο, η εστίαση του ενδιαφέροντος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποκαλύπτει το περιεχόμενο που ο κάθε επιχειρηματίας προσδίδει τόσο στην έννοια της «επιχειρηματικότητας» όσο και σε μια σειρά άλλων σημαντικών, για την ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας του Λιμένα, εννοιών όπως «ανάπτυξη», «βιώσιμη ανάπτυξη», «αειφόρος ανάπτυξη» και «ενδογενή ανάπτυξη».

Ένα δεύτερο σημείο - ίσως και το πιο σημαντικό - που αναδεικνύεται από τη διερεύνηση της σχέσης επιχειρηματικότητας και τουρισμού αφορά στη διαχείριση των εντάσεων και των διαφορών που εντοπίζονται στο πεδίο των οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η σύγκρουση αυτή μετακυλύεται στο πεδίο διεκδίκησης κοινωνικών συμφερόντων. Η υιοθέτηση νέων στρατηγικών, εκτός από τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σ’ ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποσκοπεί στην κοινωνική αναγνώριση του επιχειρηματία και στον καθορισμό του χαρακτήρα του μετασχηματισμού της κοινότητας, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της τελευταίας. Ο όποιος μελλοντικός μετασχηματισμός συνδέεται άμεσα με τη επιλογή του μελλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου. Στη συζήτηση που διεξάγεται αρκετοί από τους επιχειρηματίες προτάσσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης καθοριζόμενο από το κεντρικό κράτος· άλλοι θεωρούν ότι η τοπική κοινωνία θα πρέπει να αναζητήσει την καλύτερη δυνατή λύση απευθυνόμενη σε χρηματοδοτικές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάμπτοντας το εθνικό κράτος και τέλος, μια τρίτη κατηγορία, προτείνει τον συγκερασμό των δύο προαναφερόμενων τάσεων. Όποια όμως και αν είναι η τελική επιλογή αυτή θα πρέπει να υπηρετεί απαρέγκλιτα ένα και μόνο όρο: την αύξηση της τουριστικής κίνησης και, συνακόλουθα, του «τζίρου» των επιχειρήσεων.

Βιβλιογραφική αναφορά: Φραγκιαδουλάκης, Μ. (2019) «Τουρισμός και επιχειρηματικότητα: Μια εθνογραφική προσέγγιση», Ερευνητικά Κείµενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νο.8/2018, σσ. 44

Το παρόν ερευνητικό κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA