Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (καταχωρήσεις στον εθνικό, τοπικό τύπο, αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες εφημερίδων, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης κ.α.), που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης απαιτούμενων δράσεων προβολής, δημοσιότητας, προσέλκυσης ωφελουμένων και διάδοσης αποτελεσμάτων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2019 – Νοέμβριος 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA