Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση επιστημονικών συνεργατών για σύνταξη προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν, με σύμβαση μίσθωσης έργου, εργασία σύνταξης πρότασης ενός (1) εκπαιδευτικού προγράμματος επιλέγοντας ανάμεσα στα ακόλουθα πέντε (5)  θεματικά αντικείμενα, τα οποία συνδέονται με επαγγέλματα με εκπονημένα επαγγελματικά περιγράμματα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πλαίσια εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων:

  1. Τεχνίτης ηλεκτροκίνησης
  2. Κοστολόγηση και τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών για τους υδραυλικούς
  3. Τεχνικές υποστήριξης συστημάτων και περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης
  4. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020
  5. Αντικατάσταση φθοριούχων ψυκτικών μέσων με μείγματα και φυσικά ψυκτικά μέσα χαμηλού δείκτη GWP

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης έργου και έως 30.09.2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA