Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Επισημάνσεις και προτάσεις για το χαρακτήρα και το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση

Το Κείμενο Γνώμης παρουσιάζει τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τον ρόλο και τις προοπτικές του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) εκτιμώντας την κρισιμότητα του έργου του για πλήθος θεμάτων που απασχολούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεση των εκπαιδευτικών υποσυστημάτων με την οικονομία και τη δομή της απασχόλησης.

Το Κείμενο Γνώμης διατυπώνει επισημάνσεις και προτάσεις συζήτησης και γνωμοδότησης εκ μέρους του ΕΣΕΚΑΑΔ στα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) και της μαθητείας, στα θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης, στο θέμα της συναρμογής προσφερόμενων και ζητούμενων (επαγγελματικών και οριζόντιων – κοινωνικών) δεξιοτήτων, στα θέματα της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στο καίριο θέμα των επαγγελματικών περιγραμμάτων και στα θέματα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης, Π. (2017). «Επισημάνσεις για το χαρακτήρα και το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και προτάσεις για θέματα συζήτησης». Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA