Έργα

Επανένταξη απολυμένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. στην αγορά εργασίας

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μείωσε κατακόρυφα τη ζήτηση στην αγορά του έτοιμου ενδύματος.  Η μείωση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οδήγησε στην παύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Sprider stores, η οποία απασχολούσε περίπου 1500 άτομα σε 114 καταστήματα.

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι απολυμένοι της εταιρείας, σχεδιάστηκαν οι δράσεις του παρόντος έργου, το οποίο αφορά την ενίσχυση 761 απολυμένων ατόμων και 550 ανέργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως προβλέπεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση).

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και ανάγκες, έτσι ώστε να προωθηθούν, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να παραμείνουν σε βιώσιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες, δεξιότητες και προσδοκίες.

Οι επιμέρους ενέργειες του έργου είναι:

  • Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των ωφελούμενων.
  • Η μελέτη για τον εντοπισμό αναντιστοιχιών μεταξύ των απαιτούμενων από την αγορά εργασίας δεξιοτήτων και αυτών που διαθέτουν τα συμμετέχοντα άτομα.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Η παροχή υποστήριξης που συμβάλλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
  • Η καθοδήγηση για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας των ωφελουμένων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

79 άτομα που παρακολούθησαν επαγγελματική συμβουλευτική
3 άτομα επιδοτήθηκαν για μετεγκατάσταση

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA