Έργα

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε αυτοαπασχολούμενους και σε συμβοηθούντα μέλη μικρών οικονομικών μονάδων. Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο την ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων («δεξιότητες σταδιοδρομίας»).

 

Συγκεκριμένα, τα βασικά θεματικά αντικείμενα είναι:

 1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία.
 2. Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και στην επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική).
 3. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας.
 4. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού.
 5. Μεταγνωστικές ικανότητες.
 6. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
 7. Πρακτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο υπό εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της διαβούλευσης.
 8. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας.
 9. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο.
 10. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης.
 11. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος.
 12. Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση.
 13. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία.
 14. Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.
 15. Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στον χώρο της εργασίας.
 16. Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στον δημόσιο τομέα.
 17. Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων, ανά ομάδα-στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
 18. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 19. Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών.
 20. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη μέθοδο της μεικτής μάθησης (blended learning), 35 ώρες εκπαίδευση με φυσική συμμετοχή και 35 ώρες εξ αποστάσεως.

Βασικός στόχος της υλοποίησης του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των κοινωνικών-οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή και ένταξή τους σε επαγγέλματα αιχμής, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και η ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, η απόκτηση ή η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την εξέλιξη και τη διάκριση των εργαζομένων στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη καινοτομία του έργου είναι ότι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε (από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής-mentoring για 820 εκπαιδευθέντες/είσες, με στόχο την ακόμα καλύτερη σύνδεση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης με την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ωφελουμένων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1.640 εκπαιδευόμενοι/ες
88 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
21 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια
820 άτομα που έλαβαν εκπαιδευτική συμβουλευτική
2 μελέτες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA