Έργα

Συμβατική και εξ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών επιβάλλουν την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται ή επιθυμεί να απασχοληθεί στις ειδικότητες της οικοδομής. Τα νέα υλικά, οι νέες μέθοδοι εγκατάστασης και οι θεσμικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα των επαγγελμάτων αλλά και στις διαδικασίες απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν έργο περιελάμβανε τις εξής δράσεις:

 1. διαμόρφωση πέντε 50ωρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης βάσει διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και σχετικών αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων:

  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους

  -  υδραυλικούς

  - ηλεκτρολόγους

  - τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

  - αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

  - ψυκτικούς

 2. παροχή επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης),
 3. πιστοποίηση (και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Στόχος του έργου ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύθηκε σημαντικά η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε κλάδους της οικοδομής, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε η προσαρμογή εργαζομένων ευρύτερων κλάδων της οικονομίας στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Συνολικά καταρτιστήκαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) χίλιοι τετρακόσιοι εξήντα επτά (1.467) εργαζόμενοι/ες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που εντάσσονταν σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι όποιοι/ες και συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως διαδικασίες πιστοποίησης στη βάση διαπιστευμένων Σχημάτων Πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 30/11/2021.

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο “Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς”. Αρχικά, παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται σε μία εγκατάσταση ψύξης ή κλιματισμού και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς». Αρχικά, αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της ενέργειας, η σχετική ορολογία και οι θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών και των καυσίμων, καθώς και το πώς εφαρμόζονται…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων». Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές ενεργειακές, και όχι μόνο, επιδόσεις των υαλοπινάκων, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για τη σωστή προδιαγραφή…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο “Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους”. Αρχικά, παρουσιάζονται οι τεχνικές πληροφορίες, έτσι ώστε να υιοθετηθούν μέτρα και τεχνικές που θα συνδράμουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αντίστοιχη…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές». Αρχικά, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στις κατασκευές συστημάτων αλουμινίου, με κυρίαρχη τάση τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης . Προσδιορίζονται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

69 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
1.467 καταρτιζόμενοι/ες
1.379 επιτυχόντες/ουσες εξετάσεων πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA