Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας - Μάιος 2018

Ο κίνδυνος να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την ορθολογική ρύθμιση και την ποιοτική αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα εντοπίζεται από τη ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται τα άρθρα 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης», 89 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης» και 90 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Στο παρόν Κείμενο Γνώμης παρουσιάζεται η κριτική επί των συγκεκριμένων άρθρων 88-90 του Σχεδίου Νόμου καθώς και οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη βελτίωση των θεσμικών ρυθμίσεων και των πρακτικών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενώ επισημαίνονται εκ νέου κάποια βασικά σημεία για τα οποία καλείται το Υπουργείο Παιδείας σε άμεσο διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2017), «Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συνεχιζόμενη  επαγγελματική κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA