Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Πολιτικές και συστήματα δεξιοτήτων για ένα μελλοντικό εργατικό δυναμικό

Παράλληλα με άλλους καθοριστικούς παράγοντες, η τεχνολογική, κλιματική και δημογραφική αλλαγή θεωρείται ότι θα έχει βαθιές και ποικίλες επιπτώσεις στη ζήτηση για δεξιότητες. Το μέλλον της εργασίας θα απαιτήσει μια διττή προσαρμογή των συστημάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες. Πρώτον, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να παρέχουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές ευκαιρίες. Και δεύτερον, θα πρέπει να διευκολύνουν τη δυναμική μάθηση (dynamic learning) κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι θα συντονίζονται με την ψηφιοποίηση και τους άλλους παράγοντες αλλαγής.

Το παρόν κείμενο πολιτικής παρέχει μια επισκόπηση των απαιτήσεων δεξιοτήτων για το μέλλον της εργασίας και εξετάζει πώς μπορούν τα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων να μετασχηματιστούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Θέτει, επίσης, ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης, καθώς και με τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Η μετάφραση του παρόντος κειμένου έγινε με την άδεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας / ILO, η οποία ωστόσο δεν έχει την ευθύνη της ποιότητας και της ακρίβειας της ελληνικής μετάφρασης

Βιβλιογραφική αναφορά:  ILO (2018), «Πολιτικές και συστήματα δεξιοτήτων για ένα μελλοντικό εργατικό δυναμικό» (Skills policies and systems for a future workforce), Issue Briefs, No. 8, μτφ. Π. Λιντζέρης, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA