Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης, ΜΜΕ, Επαγγελματική εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά βίου εκπαίδευση

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διερεύνηση των αναγκών διά βίου εκπαίδευσης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων και των επιδράσεων που οι ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης ασκούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των εκπαιδευόμενων.

Για να γίνει αυτό  πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της κατάστασης των ελληνικών και ευρωπαϊκών ΜμΕ, του ρόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου και της διά βίου εκπαίδευσης στις ΜμΕ, της βιβλιογραφίας της διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης και των επιδράσεων της διά βίου εκπαίδευσης στη ζωή των συμμετεχόντων. Επιπλέον διενεργήθηκε έρευνα πεδίου για τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης αλλά και των σχετικών επιδράσεων.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε περιελάμβανε ποσοτική έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου διερεύνησης των αναγκών και των επιδράσεων των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης καθώς επίσης και ποιοτική έρευνα με ομαδικές εστιασμένες συζητήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις.

Και οι δύο μέθοδοι έρευνας έλαβαν χώρα στις έξι μεγάλες πόλεις ακολουθώντας συγκεκριμένους οδηγούς διεξαγωγής και ύστερα από σχετική εκπαίδευση των στελεχών που τις υλοποίησαν. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας και η προσέγγιση των διαρθρωτικών εξισώσεων (Structural Equation Modelling – SEM). Η στρατηγική της τριγωνοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό σύγκλιση των αποτελεσμάτων ποσοτικής – ποιοτικής προσέγγισης.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία και τις προτιμώμενες προδιαγραφές χώρου, χρόνου, μεθόδων, θεματικών αντικειμένων, αλλά και τις επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα, τη σχέση τους με τα κίνητρα συμμετοχής και το ρόλο της ανάπτυξης δεξιοτήτων στην αντίληψη των επιδράσεων. Τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν όλο το φάσμα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης καθώς και οδηγοί πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» με κωδικό ΟΠΣ 277702, 277708 & 2777709. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA