Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Έκθεση Cedefop: Ενδυναμώνοντας την πρόγνωση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Δεξιότητες, Διάγνωση αναγκών, Αγορά εργασίας, Ανάπτυξη, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, CEDEFOPΔημοσιεύθηκε η Έκθεση του Cedefop με τίτλο “Strengthening skills anticipation and matching in Greece: labour market diagnosis mechanism: a compass for skills policies and growth" (Ενδυναμώνοντας την πρόγνωση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Μια πυξίδα για τις πολιτικές δεξιοτήτων και την ανάπτυξη), η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης ερευνητικής εργασίας, ποσοτικής και ποιοτικής, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων μερών (υπουργεία, αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι), ανάμεσά τους και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναφορικά με την επισκόπηση του συστήματος «διακυβέρνησης δεξιοτήτων» (“skills governance”) στην Ελλάδα.

Η Έκθεση αποτέλεσε τμήμα εκτενούς έρευνας του CEDEFOP σχετικά με την κατανόηση της λειτουργίας και των προϋποθέσεων βελτίωσης των μηχανισμών και των διαδικασιών πρόβλεψης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων σε επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016.

Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, οι αξιόπιστες πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες είναι κρίσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, το CEDEFOP ανέπτυξε πρωτοβουλίες υποστήριξης των κρατών μελών, προκειμένου αυτά να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα συστήματά τους αναφορικά με τις δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία και τα δεδομένα, παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση στα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Η μελέτη του CEDEFOP αποσκοπεί αφενός στον εντοπισμό των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες συγκεκριμένες χώρες, αφετέρου στην παροχή κατάλληλης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης στις κυβερνήσεις σε συνάρτηση με τις εθνικές προτεραιότητες και με τη συμμετοχή βασικών εθνικών φορέων και ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με τους μηχανισμούς πρόβλεψης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, η μελέτη που εδώ αναδημοσιεύεται στην πρωτότυπη έκδοσή της στην αγγλική γλώσσα, εστιάζει την προσοχή της στη λειτουργία του «Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας», αξιοποιώντας μια καινοτόμα ερευνητική μεθοδολογία και ένα αναλυτικό πλαίσιο αποτίμησης του μοντέλου «διακυβέρνησης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων».

Φαίνεται ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών διάγνωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με την καθοριστική συμμετοχή των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, συμβάλλουν στη διαμόρφωση, διάδοση και αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και δεδομένων για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, με στόχο την υποστήριξη των εργοδοτών, των εργαζομένων και ανέργων, των μαθητών και φοιτητών, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων ενδιαφερομένων, συμβάλλοντας στον ποιοτικό επαγγελματικό προσανατολισμό και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχούς διακυβέρνησης δεξιοτήτων είναι η ανάπτυξη ενός δημιουργικού και συναινετικού διαλόγου μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών για τη γεφύρωση του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συντονισμού, των κενών στην πληροφόρηση και των διοικητικών εμποδίων, που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κοινωνικοί εταίροι να εργάζονται απομονωμένα.

Στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της επισκόπησης του ελληνικού συστήματος πρόβλεψης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων, οι γνώσεις και τα μαθήματα που προκύπτουν από την πρώτη φάση λειτουργίας και εφαρμογής του, οι απαιτούμενες διαδικασίες ωρίμανσης, οι νέες προκλήσεις και διαφαινόμενες αλλαγές, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών στα διάφορα επιμέρους θέματα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας «οδικός χάρτης» (road map) που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα βήματα μιας προσπάθειας ισχυροποίησης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διάγνωσης δεξιοτήτων ως κεντρικού σημείου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών δεξιοτήτων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή που έλαβε μέρος στην ερευνητική διεργασία η οποία συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε από το CEDEFOP, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ. Παράλληλα, συμβάλλει πρακτικά στη διερεύνηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων με σημαντικά του έργα όπως ο συντονισμός κοινής δράσης των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων για τις δεξιότητες (ΕΠΑΝΑΔ) και η δημιουργία και λειτουργία του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA