Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης των κλάδων της αγροδιατρoφής και της εστίασης στην ελληνική οικονομία

Οι εξελίξεις στη γεωργία από το 1960 και μετέπειτα οδήγησαν σε μια σειρά ανατροπών οι οποίες εκλαμβάνονται σήμερα ως αυτονόητες. Οι ανατροπές αυτές εξασφάλισαν ευκαιρίες για απασχόληση εκτός αγρού, επαρκή τροφή για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, καθώς και μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων. Όμως, σήμερα οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών συνιστούν σοβαρή απειλή για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στο ενημερωτικό σημείωμα της Καθηγήτριας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αντωνίας Ματάλα επιχειρείται αφενός η αποτύπωση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα της αγροδιατροφής και αφετέρου η διερεύνηση των προοπτικών ευρύτερης διασύνδεσης με τον κλάδο της εστίασης .

Αρχικά επιχειρείται η εισαγωγή στο πλαίσιο που διέπει την αγροδιατροφή εστιάζοντας στις ανάγκες για βιώσιμη διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες όπως αυτή προωθείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο ενώ αναδεικνύεται η σημασία της ευρύτερης διασύνδεσης της αγροδιατροφής με τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας όσο και για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.  Ακολουθεί μία αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγροδιατροφής στον ελληνικό χώρο εστιάζοντας στα πλεοκέντημα και στα αδύνατα σημεία. Η μελέτη καταλήγει σε μία σειρά από προτάσεις στις οποίες κυριαρχούν η υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων από τις μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη συνεργειών.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA