Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ενημερωτικό Δελτίο Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα 2018

Η έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης κυκλοφόρησε από τον Επίτροπο Tibor Navracsics στις 16 Οκτωβρίου του 2018, την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε στα αγγλικά. Στην παρούσα αναδημοσίευση θα βρείτε το ενημερωτικό δελτίο για την Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα για το έτος 2018.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα

 • Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • Η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση πρόκειται να επεκταθεί. Η οικονομικά προσιτή φροντίδα των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών παραμένει σπάνια, με συνέπεια τη μείωση της συμμετοχής και την αύξηση της εξάρτησης από την ανεπίσημη παιδική φροντίδα.
 • Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη (πολιτειότητα) καλύπτεται ικανοποιητικά στη γενική εκπαίδευση, αλλά είναι λιγότερο παρούσα στην επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί περαιτέρω και είναι αρκετά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρά τις βελτιώσεις, όσοι αποφοίτησαν πρόσφατα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ταυτοχρόνως το χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης στην ΕΕ, μαζί με το υψηλότερο ποσοστό υπερκάλυψης των προσόντων που ζητούνται για τις θέσεις εργασίας τους.
 • Η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ενισχυθεί με την εφαρμογή του διευρυμένου συστήματος μαθητείας, ενώ η εκπαίδευση ενηλίκων παραμένει ανεπαρκής, ιδίως η κατάρτιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
Σχετικά με την έκθεση και το Παρατηρητήριο για την Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μια σημαντική διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη είναι αυτή της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα από τη σύγκριση και ανάλυση διεθνών στοιχείων κατά χώρα το Παρατηρητήριο για την Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τροφοδοτεί τη συζήτηση σε σχέση με θέματα προτεραιότητας για την εκπαίδευση και τροφοδοτεί τις εθνικές συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Βασιζόμενο σε ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πηγών, το παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση συμπεριλαμβάνει και επεξεργάζεται στοιχεία από τη Eurostat, μελέτες και έρευνες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς και αναλύσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών από το δίκτυο Eurydice. Το Παρατηρητήριο είναι μια αξιόπιστη και ενημερωμένη πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες μάθησης από ομότιμους (peer learning)  μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Το στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΤ 2020), η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των έξι στόχων το 2020 όπως καταγράφονται παρακάτω:

 1.  Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση κάτω από το  10% σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 2. Αύξηση του ευρωπαϊκού ποσοστιαίου μέσου όρου των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 40% για άτομα μεταξύ 30 και 34 ετών
 3.  Επίτευξη συμμετοχής σε ποσοστό 95% στην παιδική εκπαίδευση και φροντίδα
 4.  Μείωση του ποσοστού των μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη κάτω του 15% σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 5.  Επίτευξη του ποσοστού απασχόλησης των πρόσφατων πτυχιούχων στο 82%
 6.  Επίτευξη του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στο 15%

Πρόσθετοι τομείς παρακολούθησης περιλαμβάνουν τις γλώσσες, τις δεξιότητες των ενηλίκων, τους εκπαιδευτικούς, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Στα σχετικά αρχεία θα βρείτε την Έκθεση Παρακολούθησης στα αγγλικά και το Ενημερωτικό Δελτίο Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα για το 2018 στα ελληνικά.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA