Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Μαθαίνοντας σχετικά με τη μάθηση

 

Καθώς  τα ερευνητικά στοιχεία για την «κρίση της μάθησης» (“learning crisis”) έχουν αυξηθεί , έχει επίσης αυξηθεί  και η κατανόηση του τι παράγει μάθηση. Ο εντοπισμός των αποκλίσεων μεταξύ ερευνητικών στοιχείων και πρακτικής εφαρμογής μπορεί να συμβάλλει στον καθορισμό προτεραιοτήτων δράσης.

Το παρόν κείμενο αποτελεί μεταφρασμένη αναδημοσίευση από μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Αναφορά για την Παγκόσμια Ανάπτυξη 2018: Μάθηση για την πραγματοποίηση της υπόσχεσης της εκπαίδευσης».

Το κείμενο, που συνοδεύεται από σχετικές βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές αναφορές, διατυπώνει τη θέση ότι οι αποκλίσεις μεταξύ ερευνητικών στοιχείων και πραγματικής πρακτικής εφαρμογής σηματοδοτούν την έναρξη των προσπαθειών για βελτίωση της εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη πως η παραγωγή της μάθησης είναι περίπλοκη διαδικασία, οι επιτυχημένες παρεμβάσεις και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν απλώς να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην  άλλη. Για να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά στοιχεία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει πρωτίστως να εξετάσουν τις πιθανές αρχές που κρύβονται πίσω από τα αποτελεσματικά προγράμματα.

Βιβλιογραφική αναφορά: World Bank (2018), «Μαθαίνοντας σχετικά με τη μάθηση» (Spotlight 4: Learning about learning), στο World Bank, (2018), World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, pp.164-167. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank., μτφ. Α. Πέτση, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοέμβριος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA