Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Έρευνα για το ισχύον καθεστώς προστασίας μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέμα της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της μητρότητα και της ιδιότητας του γονέα, με εστίαση στην προστασία μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων, αν και η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών διαθέτει νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδείας και επιδομάτων μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, η προστασία τους, σε γενικές γραμμές, υστερεί της προστασίας των μισθωτών. Όσον αφορά στις υπηρεσίες αναπλήρωσης, ελάχιστα κράτη διαθέτουν κάποιες μορφές τέτοιων υπηρεσιών.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια ανάλυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με αναφορά και στην πρόσφατη Οδηγία 2010/41/ΕΕ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Στο δεύτερο μέρος, μελετώνται περιπτώσεις χωρών της ΕΕ στις οποίες υφίσταται προστασία μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, είτε ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου, είτε ως απόρροια της εσωτερικής νομοθετικής πρωτοβουλίας των κρατών αυτών. Η μελέτη καταλήγει σε κάποιες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στη χώρα μας η προστασία αυτή.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 305611. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA