Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Κοινές προτάσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων για την προώθηση της κοινωνικής εταιρικής σχέσης αναφορικά με την κατάρτιση εργαζομένων

Ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι, κοινωνικός διάλογος, κοινωνική εταιρική σχέση, κατάρτιση, αγορά εργασίας, αναβάθμιση δεξιοτήτων

Οι Ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν συμμετάσχει ενεργά και έχουν υλοποιήσει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων αναφορικά με την αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν στη δημοσίευση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για την κατάρτιση εργαζομένων. Σκοπός των συγκεκριμένων προτάσεων είναι η καταγραφή των υφιστάμενων τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η παράλληλη ανάδειξη ζητημάτων και προτεινόμενων πολιτικών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση της προαναφερθείσας διαδικασίας. Μεταξύ των κυριότερων ζητημάτων που αναδεικνύονται είναι η σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της κατάρτισης εργαζομένων, η βελτίωση της αποτύπωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αναφορικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης, αλλά και η στοχοπροσήλωση στην συμπερίληψη όσο το δυνατών ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των δεξιοτήτων τους (π.χ. εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην μετάφραση του συγκεκριμένου κειμένου με στόχο το παρόν κείμενο πολιτικής των Ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων, να διαβαστεί από ένα ευρύτερο κοινό και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω κριτικής εξέτασης και διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.

Βιβλιογραφική αναφορά:  Business Europe- CEEP- UEAPME- ETUC- (2018), «Κοινές προτάσεις των Ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της κοινωνικής εταιρικής σχέσης αναφορικά με την κατάρτιση εργαζομένων» (Joint recommendations of the European social partners on promoting social partnership in employee training), μτφ. Γεράσιμος Κάρουλας, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος 2018, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA