Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Μερικά πρώτα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης του CEDEFOP για την ΕΕΚ

Μια σειρά παραγόντων - κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, χωρικών κ.ο.κ.-από κοινού με τις εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι δυνατόν να έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και διαχρονικά, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα ποσοστά συμμετοχής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και να έχουν συμβάλει περισσότερο στην αποκρυστάλλωση μιας «αρνητικής» αντίληψης για αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό το CEDEFOP διεξήγαγε μια, μεγάλης κλίμακας, έρευνα γνώμης η οποία αποσκοπούσε στη μελέτη του τρόπου που γίνεται αντιληπτή, από τους πολίτες των χωρών μελών της Ε.Ε., η ΕΕΚ  ως προς την ποιότητα και τα αποτελέσματα της καθώς και τη θέση της στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών.

Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα επιχειρείται αφενός η παρουσίαση ορισμένων σημείων των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας του CEDEFOP, και αφετέρου η ανάδειξη ζητημάτων που σχετίζονται με την ΕΕΚ τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για αυτήν.

Βιβλιογραφική αναφορά: Βαλάση Δ. (2017), «Οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Μερικά πρώτα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης του CEDEFOP για την ΕΕΚ», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA