Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: μελισσοκόμος

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση του μείγματος των δεξιοτήτων για το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των πηγών, των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και των ταξινομήσεων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, των διαθέσιμων οδηγών σπουδών και των εκπαιδευτικών στόχων του επαγγέλματος του μελισσοκόμου. Παράλληλα, περιγράφεται το επάγγελμα και η πορεία του επαγγελματία μελισσοκόμου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, καταγράφονται τα αδύνατα και δυνατά σημεία του επαγγέλματος, σημειώνονται ευκαιρίες και συμπεράσματα ως αποτέλεσμα της δευτερογενούς αυτής έρευνας και παρουσιάζονται οι δεξιότητες του μελισσοκόμου σύμφωνα με την ταξινόμηση ESCO.

Στη συνέχεια της μελέτης, παρουσιάζεται η ποιοτική διερεύνηση των γενικότερων και ειδικότερων αναγκών σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του επαγγέλματος του μελισσοκόμου. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο μέρος της μελέτης, αυτό της ποιοτικής έρευνας, αξιοποιείται το εργαλείο διάγνωσης γνώσεων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, το οποίο μελετάται και συμπληρώνεται από τον κύριο ερευνητή της μελέτης, και αναλύεται, έπειτα, από μια ομάδα βασικών πληροφορητών, ως προς τα κύρια σημεία του και, ειδικότερα, όσον αφορά το βαθμό σημαντικότητας των δεξιοτήτων του μελισσοκόμου, της έλλειψης αυτών, τους τρόπους απόκτησής τους κ.ά. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν, καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι αναδυόμενες νέες γενικές και ειδικές δεξιότητες για το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω και να επισημανθούν λεπτομέρειες για τις κύριες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του μελισσοκόμου, τη σημαντικότητά τους και τη διακύμανση της σημαντικότητάς τους κατά την πενταετία 2021-2026.

Γενικότερα, στην παρούσα μελέτη για το επάγγελμα του μελισσοκόμου, αποτυπώνεται ένα πλούσιο μείγμα δεξιοτήτων και προτείνεται η ανάπτυξη κάποιων κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως αυτή της συνεργασίας και της ομαδικότητας· ακόμη, τονίζεται η σημασία της αναγνώρισης και υιοθέτησης νέων τάσεων, τεχνολογιών και πρακτικών με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εσόδων· τέλος, κρίνεται αναγκαία, όλο και περισσότερο σήμερα, η τήρηση καλών πρακτικών μελισσοκομίας, η καινοτομία και η διαφοροποίηση από το σύνολο για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους.

Η «μελέτη αναγκών δεξιοτήτων: επάγγελμα μελισσοκόμος» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», υπό την ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (υποέργο 1). Βάση για την εκπόνησή της αποτέλεσε η μελέτη με τίτλο: «Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: μια ερευνητική προσέγγιση» (εργαλείο 2) που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA