Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: Web Designer

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αποδώσει, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις στάσεις και αξίες που καλό είναι να έχει ένας επαγγελματίας web designer, όπως προκύπτουν μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και ποιοτική έρευνα. Λόγω της έλλειψης θεσμοθέτησης και οριοθέτησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί, εδώ, το επάγγελμα του web designer και να παρουσιαστούν οι παράγοντες –σχεδιαστικοί ή μη– που επηρεάζουν το web design και τον web designer.

Το πρώτο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τη δευτερογενή έρευνα και, συγκεκριμένα, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της ιστορίας του web design και της αρχής του επαγγέλματος του web designer. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή και ο ορισμός του επαγγέλματος, αναγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση εκπαίδευσης και άσκησής του στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, αυτό της ποιοτικής έρευνας, παρουσιάζονται η μεθοδολογία, οι τεχνικές, η διαδικασία διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων για το επάγγελμα του web designer μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου (βασικούς πληροφορητές) και τη διενέργεια ενός focus group. Επίσης, γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων ή στόχων της μελέτης, δηλαδή, αυτών των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των στάσεων και αξιών των web designers. Στη συνέχεια, αρχικά, με διαφορετικούς τρόπους, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, στη βάση του εργαλείου διάγνωσης δεξιοτήτων και των διαφορετικών τομέων/ενοτήτων αυτού και, έπειτα, αναλύονται τα κύρια σημεία και συμπεράσματα με κριτήριο τη σημαντικότητα, την αύξηση/μείωση της σημαντικότητας, για τα έτη 2022-2027, τις ελλείψεις, τις αιτίες και την κάλυψη των ελλείψεων και, τέλος, την πολυπλοκότητα, επαναληπτικότητα και απαξίωση των δεξιοτήτων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης γίνονται επισημάνσεις και προτάσεις για τις κρίσιμες δεξιότητες.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε ένα ποικίλο υπόβαθρο για την περίπτωση των web designers, καθώς αυτοί φαίνεται να προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, να διαθέτουν ένα πολύ πλούσιο μείγμα δεξιοτήτων (μερικές φορές, ισχύει ένας συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών), ενώ, πολλές φορές, καλύπτουν επιπρόσθετες διαφορετικές θέσεις εργασίας. Έτσι, εξετάστηκε πώς, ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και τη μορφή εργασίας των web designers, επηρεάζεται το φάσμα δεξιοτήτων που αυτός ασκεί, αναπτύσσει και, ίσως, καταλήγει να εξειδικεύεται σε αυτό. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη της συνεχούς επανειδίκευσης –και ανανέωσης των δεξιοτήτων (reskilling)– με σκοπό να συμβαδίζουν οι δεξιότητες με τις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας και του διαδικτύου.

Η «μελέτη αναγκών δεξιοτήτων: επάγγελμα web designer» πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», υπό την ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (υποέργο 1). Βάση για την εκπόνησή της αποτέλεσε η μελέτη με τίτλο: «Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: μια ερευνητική προσέγγιση» (εργαλείο 2) που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA