Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οι πολιτικές δεξιοτήτων στην Ελλάδα: αποτίμηση επιπτώσεων του συστήματος διακυβέρνησης δεξιοτήτων

Στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης τίθενται οι πολιτικές δεξιοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, η αποτίμηση των πολιτικών αυτών και των επιπτώσεών τους. Ακολούθως μιας σύντομης αναφοράς, πρώτον, στην αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων και στην αποτίμηση των επιπτώσεών τους ως αντικείμενα ανάλυσης στη χώρα μας και, δεύτερον, στο θεσμικό τοπίο που αφορά στα εν λόγω ζητήματα, στο μεγαλύτερο τμήμα της μελέτης συζητούνται τα ευρήματα που προέκυψαν από ημιδομημένες συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων, αλλά και εμπειρογνώμονες-ειδικούς που εμπλέκονται στο πεδίο των πολιτικών δεξιοτήτων. Ως αποτέλεσμα, αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού-κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις πολιτικές δεξιοτήτων, και, κατ’ επέκταση, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και τη βέλτιστη σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά αυτή. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται, π.χ., η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση και διάκριση των ρόλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας φορέων, για αξιοποίηση της σχετικής με τις δεξιότητες πληροφόρησης σε διάφορα επίπεδα (περιφερειακό, τοπικό, κλαδικό, επαγγελματικό) και για ενίσχυση της ανάμειξης των κοινωνικών εταίρων στην ανατροφοδότηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας αναφορικά με τις δεξιότητες.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA