Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ψηφιακή εκπαίδευση: Η ταξινόμηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp)

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται και ταυτόχρονα καθορίζεται από προκλήσεις που συνδέονται με αναδυόμενες τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα) και από ευκαιρίες χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεδίωξαν και υιοθέτησαν ένα στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Έως το 2030, το στρατηγικό αυτό πλαίσιο συνεργασίας θα αποτελεί το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κύριες προκλήσεις είναι:

  • μόλις το 54% του πληθυσμού της ΕΕ κατέχει επαρκώς βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  • πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • μέχρι το 2030, το 80% των ενηλίκων θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  • μέχρι το 2030, να υπάρχουν 20 εκατομμύρια ειδικοί στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στη βάση των συγκεκριμένων προκλήσεων, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp), προσφέροντας μια κοινή γλώσσα και αντίληψη για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας, αποσκοπεί στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και επιδιώκει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA