Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Το Μέλλον της Εργασίας. Δεξιότητες και Ανθεκτικότητα για ένα Κόσμο που Αλλάζει

To 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ένα κείμενο πολιτικής με τίτλο «Το Μέλλον της Εργασίας. Δεξιότητες και Ανθεκτικότητα για ένα Κόσμο που Αλλάζει» στο οποίο διαπιστώνει ότι η εργασία δεν είναι πλέον μια στατική έννοια, αλλά ένα όρος «ομπρέλα» για ρόλους που εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο και υπό διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «μέλλον της εργασίας» είναι «εδώ» και σηματοδοτεί βαθιές αλλαγές στα πρότυπα και τις προτιμήσεις ζωής και εργασίας και σημαντικούς μετασχηματισμούς στους κλάδους απασχόλησης και τα εκπαιδευτικά συστήματα. Στο περιβάλλον αυτό, οι δεξιότητες αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα τόσο της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές αυτές όσο και της διατήρησης των ατόμων σε μια «κανονικότητα» που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση τους στο κράτος πρόνοιας και την αποφυγή του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας.

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με την παραπάνω διατύπωση το συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εμπεριέχει προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του μέλλοντος και θέσεις που έχουν λάβει ήδη τη μορφή πολιτικών.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην μετάφραση του με στόχο το παρόν κείμενο πολιτικής της ΕΕ, ακριβώς λόγω της κρισιμότητας των θέσεων που εμπεριέχει, να διαβαστεί από ένα ευρύτερο κοινό και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω κριτικής εξέτασης και διαλόγου.

Βιβλιογραφική αναφορά:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - European Political Strategy Centre (2016), «Το Μέλλον της Εργασίας. Δεξιότητες και Ανθεκτικότητα για ένα Κόσμο που Αλλάζει» (The future of work. Skills and resilience for a world of change), EPSC Strategic Notes, No. 13, 10 June, μτφ. Π. Λιντζέρης - Δ. Βαλάση, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 24

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA