Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης - ΟΠΣ 5067215

Tο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει τον ανοιχτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων».

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 169532

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο  «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κωδικός ΟΠΣ 5067215). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA